Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е сдружение с иновативни идеи и проекти насочени в сферата на земеделието. Учредена е от дружества инвестиращи в земеделски земи. Общата площ, която притежават членуващите дружества в асоциацията е над 2 милионa декара.

Целите, за които е създадена БАСЗЗ са:

  • да се ускори процеса на концентрация и комасация на земеделска земя;
  • ефективно използване на поземлените ресурси;
  • създаване на условия за развитие на модерно земеделие в Република България;
  • поддържане на активно сътрудничество с другите участници в поземлените отношения, които са предимно арендатори, други собственици и държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните;
  • изграждане на прозрачен, регулиран и ликвиден пазар, чрез създаване на обща система за управление и отдаване под аренда на земите, собственост на дружествата членуващи в БАСЗЗ.

Провеждането на такъв вид единна политика е насочена към подобряване на отношенията между ползвателите на земя и собствениците на такава, в това число и държавата, която е крупен собственик на земя.

Основната дейност на всяко едно дружество, член на БАСЗЗ, е насочена към закупуване на земя, нейната концентрация, комасация и отдаване под наем или аренда.

 
''СТАВЕН'' АД
''АГРИОН ИНВЕСТ'' АД
“АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ
''АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ'' АД
''СОРТОВИ СЕМЕНА ВАРДИМ'' ЕАД
''ГЛОБАЛ ГЕО'' ЕООД
''АГРОЛЕНД ПРОПЪРТИЙС'' ЕООД
''ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ'' ЕООД
''АГРОМЕНИДЖ'' АД
''АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ'' АДСИЦ
''БИО ВИС'' ООД
''ЕС ЛЕНД'' ЕООД
''БД ФАРМ'' ЕООД
''Фонд за недвижими имоти България'' АДСИЦ
''АГРО ПОА ИНВЕСТ'' АД
''АГРОШАНС КОМЕРС'' ЕООД
''КЕМАПУЛ'' ЕООД
''АНТИМ АГРО'' ЕООД
''БИО ВЕРДЕ БГ'' ЕООД
 
       
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове