новини 
02-08-2018 г., www.zemia-news.bg
Слаба реколта, високи цени - това е пазарът през лято 2018 г.

През пос­лед­ните една-две сед­мици пер­с­пек­тивите за произ­вод­с­тво на пшеница в света се влошиха още повече, което логично реф­лек­тира със значимо повишение на цената на меж­дународ­ните и пред­с­тавител­ните регионални пазари. Най-актуална към началото на август е прог­нозата на Меж­дународ­ния съвет по зър­ното (International Grains Council — IGC).

В док­лада за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс, оповес­тен вечерта на 26 юли, Съветът сведе оцен­ката си за раз­мера на глобал­ната житна реколта през 2018/19 г. до 721,0 млн.т, което е с 16 млн.т по-малко в срав­нение с предиш­ния док­лад от 2 юли и с 37 млн.т под резул­тата от пред­ход­ния сезон 2017/18 г.

Основни причини за корек­цията в глобал­ния добив са ряз­кото сваляне на прог­ноз­ната планка за Русия и ЕС . В новата редак­ция на баланса новата руска реколта се оценява само на 66 млн.т, а произ­вод­с­т­вото на пшеница в ЕС — на 139,9 млн.т (в това число 131,2 млн.т – мека пшеница). Същите прог­нози на 2 юли бяха съот­ветно 70,9 млн.т и 147,3 млн.т (138,4 млн.т ) и 84,9 млн.т и 151,2 млн.т (141,8 млн.т), ожънати пред­ход­ния сезон.

Меж­дув­ременно и прог­ноз­ните данни за Украйна, Авс­т­ралия и Китай също са влошени. Украин­с­ката реколта от пшеница се очаква да въз­лезе на 25,5 млн.т в срав­нение с 26,2 млн.т, очак­вани само преди един месец и 27 млн.т, произ­ведени 2017/18 година.

Комен­тирайки док­лада на Съвета учас­т­ниците в зър­нената тър­говия и анализаторите акцен­тират преди всичко върху най-важния за тях параметър — обема на рус­кия износ. Този показател е коригиран надолу с 3,4 млн.т спрямо дан­ните от началото на месеца — от 33,7 млн.т на 30,3 млн.т, с 12 млн.т по-малко в срав­нение с 2017/18 г. 

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове