проекти 
Подписан меморандум за дългосрочно сътрудничество между държавата, местната власт и бизнеса в името на общата цел – развитие на модерно земеделие в България.

МЕМОРАНДУМ

 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  И ХРАНИТЕ (МЗХ)  

И БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА:

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (БАСЗЗ)

АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (АЗПБ)

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ (БАФ)

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ)

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ФНСЗ)

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (НСЗКБ)

Съзнавайки необходимостта от реформа в българското земеделие.

Водени от желанието си да се постави началото на  едно дългосрочно сътрудничество между държавата, местната власт и бизнеса в името на общата ни цел – развитие на модерно земеделие в България. 

Убедени в ключовата роля на браншовите организации в земеделието и уверени, че само чрез равнопоставеност и партньорство между институциите  и организациите в сектора  ще бъдат изпълнени  поставените цели.

 Вярваме, че в едно гражданско общество, в условията на пазарна икономика, всеки стопански и обществен субект има своята роля и функция. За всички е ясно, че основната отговорност на държавата не е да замести пазарните механизми или да налага „пълна” рестрикция, а да  подпомага връзките между стопанските субекти.

За решението на  проблемите в българското земеделие са необходими  комплексни мерки, които да вземат под внимание   реалното състояние на сектора в страната, да обхванат  процеса” на  прилагане на ОСП в България и да вземат предвид насоките в развитието на европейското и световно земеделие.

Реформата в Българското земеделие трябва да бъде насочена  към преодоляване на структурните несъвършенства на сектора.

В частност някой от тях  са:

-Обработваемата земя е силно раздробена.

-Площта на земеделските имоти продължава да намалява.

-Неправомерното  ползване на земеделската земя.

-Неравномерното развитие на отделните производства възпрепятства не само правилното сеитбообръщение, води до изтощаването на почвата,  и затруднява земеделските производители при преодоляване на проблемите, свързани с  неблагоприятните природни и климатични условия да се справят с фитосанитарните изисквания при редица култури и в крайна сметка да взаимодействат ефективно помежду си.

-Силно изразената дуалистична структура.  Огромен брой малки, полупазарни стопанства и малък на брой, но големи производствени единици.

-Изключително малко инвестиции в аграрния сектор.

-Неработещи и недоразвити пазарни структури и механизми. Развитието на много подотрасли като зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и някои сектори на животновъдството се възпрепятства от  липсата на пазарни средища, където производителите да предлагат своята продукция. Съществуващите пазарни институции и пазари на производителите са силно доминирани от търговци и прекупвачи, което възпрепятства създаването на нормални пазарни отношения в земеделското производство.

-Вносът като цяло на земеделски и преработени продукти доминира

над износа на плодове, зеленчуци, месо и др.

-Ниска производителност в аграрния сектор, резултат от ниската

степен на механизация.

- липса на квалифицирана работна ръка,

- лоши условия на труд

Разпокъсаността на земята и относително малките по размер обработваеми парцели  затрудняват развитието на модерно и ефективно земеделие, като едновременно с това създават големи трудности пред дългосрочните инвестиции в отрасъла, влияят върху почвеното плодородие и др.

Към настоящия момент интересът за подобряване на структурата на стопанствата чрез уедряване на земята не е достатъчно голям поради изискваното съгласие от множество собственици. Поради тази причина в настоящия момент са необходими допълнителни стимули и предпоставки за земеделските стопани с цел комасиране на земеделските земи и достигане на по-високи средни размери на използваната земеделска площ, каквито са в повечето страни на ЕС.

За да се спомогне развитието на интензивно и ефективно земеделско производство.

Днес, 10.06.2010г.,  в гр. София. 

                            

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (МЗХ)

и

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (БАСЗЗ),

АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (АЗПБ),

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ (БАФ),

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ),

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ФНСЗ)

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (НСЗКБ)

се ангажираха с конкретни мерки, които да гарантират:

  • Браншовите организации от сектора да се приемат като активни участници в процеса на развитие на българското законодателство в сектора на селското стопанство.

·         Експерти от всички браншови организации да са включени в състава на работните групи, които разработват проектите на законови и под-законови нормативни актове и чрез които в българското законодателство се въвеждат европейските нормативни изисквания.

По този начин както самите браншови организации, така и техните членове ще  имат възможност да изкажат и защитят своето становище по разглежданите текстове и да отразят спецификата и състоянието  на аграрния сектор.

В повечето случаи браншовите организации са инициатори на законодателни промени, чиято цел е да бъдат отстранени проблеми при прилагане на действащо вече законодателство.

Така ще  се спомага въвеждането на редица изисквания и норми, произтичащи от новоприети европейски регламенти или директиви.

  • Да се усъвършенства законодателството, регулиращо поземлените отношения, а именно - усъвършенстване на принципите, правото, условията и размера на унаследяване, оземляване, ползване и опазване собствеността на земеделската земя. Да се преустанови раздробяването и неправомерното  ползване на земеделската земя. Това налага законодателни промени в:

ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ,

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ,

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ и др.

·         С оглед създаване на условия за развитие на ефективно и модерно земеделие в България: Браншовите организации, НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и държавата да се ангажират с изготвяне на закона за комасацията не по-късно от края на тази година. В срок до 01.07.2010г, да бъде сформирана  работна група от всички браншови организации в земеделието и МЗХ за изготвянето на закон за комасация. Държавата, в лицето на МЗХ, да пристъпи към информационна кампания относно: Необходимостта и ползите от комасацията на земеделска земя в България. 

  • Регламентиране на  конкретни действия и мерки при субсидиране, насочени към законови принципи при определяне на критериите, прозрачност при вземане на решенията и  публичност в действията.

Препоръка: Изравняване на субсидиите в РБ с тези на старите  страни членки на ЕС. Държавата да поеме задължението за

приоритетно осигуряване на националните доплащания към директните плащания, които да поставят земеделските производители в България в равностойно положение спрямо производителите в другите страни членки на ЕС. Държавната помощ за земеделието е задължително условие за просперитета на сектора.

  • Да се наложи ролята на  Консултативен съвет по земеделие, в който да се включат представители на всички браншови организации в сектора на селското стопанство и НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  който да се превърне в   постоянно действащ   орган, отговарящ за  формирането на  работните групи,  организиращ регулярни срещи и налагащ контрол по изпълнението на взетите решения на всеки 6 месеца.

  • Проучване възможностите за създаване на Фонд за гарантиране на селскостопанското производство срещу рискове, непокривани от застрахователните компании, който да действа от 2010 г., когато застраховането на земеделските култури ще бъде задължително за земеделските производители.

Този Меморандум се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на подписването му.

Всяка страна може да прекрати този меморандум за споразумение чрез уведомяване с официално писмо.

Подписан в София на  10.06.2010 г. в шест екземпляра на български език.

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (МЗХ)

…………………………….

ЗА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (БАСЗЗ)

……………………………..

ЗА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (АЗПБ)

……………………………..

ЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ (БАФ)

……………………………..

ЗА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ)

……………………………..

ЗА  ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ФНСЗ)

…………………………….

ЗА  НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (НСЗКБ)

……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове