проекти 
образец на договор за аренда

ДОГОВОР

ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Днес.......................................год.в гр/с.............................................................между

 

1. ............................................................... наричан по – долу за краткост  “АРЕНДОДАТЕЛ” и

За физически лица

2. ………………………………................................................... ЕГН:. . . . . . . . . . . , лична карта №. . . . . . . . . . . . . . . издадена на . . . . . година от МВР-. . . . . . . . . . , с постоянен адрес: ......................................................................................................................, тел. за контакти .........................................................., действащ чрез пълномощника си .............................................................................................................., с ЕГН  ……………………………., притежаващ ЛК №……...............,  издадена на …………………………. година от МВР – гр…………………………………………., упълномощен с нотариално заверено пълномощно рег. N …………………. от …………………………,  на нотариус ….................................................................................. с рег.  N …………………… с район на действие – района на Районен съд – гр. …………………………., наричан по – долу за краткост „АРЕНДАТОР,

 

За юридически лица

2. ……………………………............................................................., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК...........................,Идент. № по ЗДДС: BG …………………. /попълва се за фирми, които имат регистрация по ЗДДС/, със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................, представлявано от ............................................................................ ЕГН:. . . . . . . . . . . , лична карта №. . . . . . . . . . . . . . . издадена на . . . . . година от МВР-. . . . . . . . . . , тел. за контакти ........................................., действащ чрез пълномощника си .............................................................................................................., с ЕГН  ……………………………., притежаващ ЛК №……...............,  издадена на …………………………. година от МВР – гр…………………………………………., с нотариално заверено пълномощно рег. N …………………. от …………………………,  на нотариус ….................................................................................. с рег.  N …………………… с район на действие – района на Районен съд – гр. …………………………., наричан по – долу за краткост „АРЕНДАТОР,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Арендодателят предоставя на Арендатора за временно и възмездно ползване земеделска земя и/или недвижими и движими вещи за земеделско производство, наричани по долу за краткост “АРЕНДУВАН/И ОБЕКТ/И”, подробно индивидуализирани по - долу, срещу задължението на Арендатора да заплаща на Арендодателя уговореното в настоящия договор арендно плащане.

“АРЕНДУВАН/И ОБЕКТ/И”: 

област

община

землище

Имот №

Кат.

площ

МЕСТНОСТ

НТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендуваните земеделски земи са с обща площ: ...................../............................................/ /в случаите, при които имотите са в няколко землища, освен общата площ на всички имоти се посочва и общата площ на имотите за всяко едно семлище/.

Арендования/ите/ обект/и/ ще се използват от Арендатора за земеделско ползване

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

2. Настоящият договор се сключва за срок от 4 /четири/ стопански години, считано от 01 /първи/ октомври 2011 година до 1 /първи/ октомври 2015 година. Договорът може да бъде продължен с подписване на допълнително споразумение между страните с нотариална заверка на подписите, което се вписва в Агенция по вписванията и се регистрира в съответната Общинска служба по земеделие.

3. Арендодателят може да прекрати договора преди изтичане на неговия срок, за което следва да отправи едностранно едномесечно писмено предизвестие до Арендатора, преди началото на съответната стопанската година.

 

ІІІ. АРЕНДНО ПЛАЩАНЕ

4. Арендното плащане е  дължимо само в пари. Арендните плащания се извършват в лева, а след приемането на еврото като официално платежно средство в Република България – дължимото арендно плащане се извършва в евро по централен курс на БНБ в деня на приемането на еврото като официално платежно средство.

5. Дължимата сума по арендното плащане за стопанската година се заплаща, както следва 50% от общо дължимата сума за всяка стопанска година се заплаща в срок до края на месец март на стопанската година, за която се дължи; останалите 50% от общо дължимата сума за всяка стопанска година се заплаща най – късно в първия работен ден след изтичане на стопанската година, за която се дължи.

             6. Всички дължими от Арендатора суми по този договор се заплащат по банковата сметка ...................................................................................

7. За първата стопанска година от срока на договора страните договарят арендно плащане в размер на .................... /...................................................../ лева на декар арендувана земеделска земя.

8. Арендното плащане за всяка следваща стопанска година след първата стопанска година се увеличава с 15 % /петнадесет процента/ спрямо предходната година.

9. Дължимите суми може да се заплатят и авансово, преди настъпване на съответната падежна дата.

10. При забава на арендното плащане, Арендаторът дължи на Арендодателя законна лихва за забава върху неплатената сума за всеки ден на забавата  до датата на окончателното й заплащане.

11. Арендаторът не се освобождава от задължението си за извършването на арендно плащане при намаляване на добивите или тяхното погиване следствие на стихии или природни бедствия, както и при наличието на каквито и да е други форсмажорни обстоятелства.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

12. Арендодателят е длъжен да осигурява спокойното и безпрепятствено ползване на арендувания/те обект/и от Арендатора, като предаде на Арендатора арендувания/те обект/и в състояние, в което се намират към момента на сключването на договора. Арендаторът се задължава да поддържа арендувания/те обект/и през целия срок на договора, в  състонието, в което са му предадени. След изтичане срока на договора или при прекратяване на този договор по друга причина, Арендаторът е длъжен да върне арендувания/те обект/и незабавно.

13. Арендаторът е длъжен да извърши арендното плащане в уговорения вид и срок. При забавяне плащането на каквато и да е част от дължимата арендна вноска за повече от един месец Арендодателят има право едностранно да прекрати договора с всички произтичащи от това правни последици за Арендатора.

14. Арендодателят има право на задържане върху плодовете добити от Арендатора при забава плащането на дължимото арендно плащане.

15. Арендаторът не може да преарендува част или целия обект на договора, да заложи правата си по договора за аренда или да ги прехвърли на трето лице, без изричното предварително писмено съгласие на Арендодателя.

16. Арендаторът не може да изменя начина на трайно ползване на обекта на арендата и да извършва неотделими подобрения в него без изричното предварително писмено съгласие на Арендодателя. Арендаторът има право да вдигне подобрения, които не са трайно закрепени и могат да се отделят без вреди за обекта на арендата. Неотделимите подобрения, които са направени без съгласието на Арендодателя, остават в негова полза, като той не дължи стойността им.

17. Арендодателят няма  задължение да заплаща на Арендатора направените от него необходими разноски за обекта на договора.

18. Арендодателят има право да застрахова вземането си за арендната вноска по настоящия договор.   

19. При изтичане на срока на договора или при прекратяването му на друго основание, Арендаторът е длъжен да върне обекта на договора в рамките на една седмица след изтичането на срока, респ. прекратяването, като земята следва да бъде почистена от растителни остатъци. При изрично искане от страна на Арендодателя при връщането на арендуваната земя се съставя подписан между страните протокол, удостоверяващ състоянието, в което се предава предмета на договора.   

20.Освен предвидените по - горе права и задължения Ареднодателят има и правата и задълженията, предвидени в  чл. 9, ал.5, чл. 10, ал.3, чл. 24 и чл.7, ал.2 от Закона за арендата в земеделието, а арендаторът има и правата и задълженията, предвидени в чл. 12, ал.3, чл.7, чл. 9, ал.1, чл. 10, ал. 1, чл. 10, ал. 2, изр. 1 и чл. 26 от Закона за арендата в земеделието.

V.  ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АРЕНДУВАНАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

21. Арендодателят предава арендуванта земя на Арендатора в състояние, което отговаря на ползването й по настоящия договор. Към датата на подписване на настоящия договора Арендаторът е въведен от Арендодателя във владение на имотите, описани в т.1 от договора, като договорът има сила на приемо-предавателен протокол.

22.  Арендаторът декларира, че е извършил оглед на имотите, описани в чл.1 от договора, че същите нямат недостатъци, които да ги правят негодни за ползване съгласно предвиденото в договора предназначение, че е запознат с имотите и нямам каквито и да е възражения по отношение на тяхното състояние.

23. С подписването на настоящия договор страните се съгласяват, че имотите са предадени в надлежно състояние, което обстоятелство не може да се оспорва от Арендатора.

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

24. Измененията на условията на настоящия договор могат да извършват само с допълнително писмено споразумение между страните с нотариална заверка на подписите, което се вписва в Агенция по вписванията, регистрира се в съответната Общинска служба по земеделие и става неразделна част от този договор.

25. Освен в предвидените по – горе случаи, настоящият договор се прекратява и при следните условия: 1) с изтичане на срока, за който е сключен; 2) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, с нотариална заверка на подписите; 3) с едностранно предизвестие в предвидените в Закона за арендата в земеделието случаи; 4) със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице – страна по договора; 5) при принудително отчуждаване на арендуваната земя за държавни и общински нужди;

26. Прекратяването на договора се вписва в Агенция по вписванията и се регистрира в съответната Общинска служба по земеделие. 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКА ПО ДОГОВОРА

27. При условие, че настоящият договор се прекрати предсрочно по вина Арендатора, той дължи неустойка в размер на годишното арендно плащане за стопанската година, предхождаща момента на прекратяване, увеличено с 50 % /петдесет процента/.

28.В случай, че Арендаторът не изпълнява задълженията си по настоящия договор, то той дължи на Арендодателя неустойка в размер на дължимото арендно плащане за първата стопанска година.

29. За случаи, неуредени в настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за арендата в земеделието и Закона за задълженията и договорите.

30. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

31. Всички уведомления и изявления по този договор се извършват писмено и се адресират до страната, до която са отправени на адреса на управление на Арендодателя, съответно на постоянния адрес на Арендатора – физическо лице или адреса на управление на Арендатора – юридическо лице, които адреси са посочени в настоящия договор. Страните се задължават при промяна на който и да е от посочените адреси да уведомят другата страна в 3 дневен срок от настъпването на промяната – в противен случай всички отправени на старите адреси съобщения ще се считат за редовно получени и ще обвързват страната, която не ги е получила.

32. Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра в писмена форма, с нотариална заверка на подписите, вписва се в Агенция по вписванията и се регистрира в съответната Общинска служба по земеделие.

 

АРЕНДОДАТЕЛ:                                                                       АРЕНДАТОР:

/................................................/                                            /………............……………/                                                                                          

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове