..........., ............. . ..........

........................ . ./ . ...................... . 27, . 1, . 3 :

1. ...........................................................................................,  ˔ 

2. ................................................... :. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . , : ......................................................................................................................, . .........................................................., .............................................................................................................., ., ..............., . ., . N . ,  .................................................................................. . N . ., ,

2. ............................................................., ...........................,. : BG . / , /, : ......................................................................................................................,  ............................................................................ :. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . , . ........................................., .............................................................................................................., ., ..............., . ., . N . , .................................................................................. . N . ., ,

:

  ..........., ............. . ..........   : ........................................................................................................................................,, ....................

, ,   .

1. ...................................... 2. .......................................

 
   
| | | | | | |