проекти 
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛКСИ ЗЕМИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Един от особено съществените проблеми, свързан с отношенията между собствениците на земеделските земи и ползвателите е неправомерното ползване на земеделските земи. В редица случаи земеделските производители обработват чужди земеделски земи, без да имат сключени договори за наем/ аренда със собствениците им и съответно без да заплащат каквато и да е цена за ползването на имотите. От своя страна собственикът на земята е изправен пред редица административни пречки, които ограничават достъпа му до информация за фактическото състояние на имотите и за това кой е реалния им ползвател. Ефективно решаване на поставения проблем може да се постигне посредством предоставяне на възможност на собствениците да получат достъп до информационните масиви, поддържани от общинските служби по земеделие и регионалните звена на Държавен фонд “Земеделие”, където са налични данни за това кой е декларирал имотите с оглед на получаване на плащания по схемите и мерките за директни плащания на площ. Собственикът на земята има правото да получи пълна информация относно реалния статут на имотите си и данни за лицата, които ги ползват. Последното би му предоставило възможност да осъществи контакт и доброворлно да уреди отношенията си, а при липса на споразумение в посочения по – горе смисъл да търси защита на правата си по законоустановения ред.

Следва да се отбележи, че действащата правна уредба на създаване на масиви за ползване на земеделксите земи по реда на чл.37в и сл. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи действително препятства възможността за неправомерно ползване на имотите, доколкото е предвидено за земите, за които няма правно основание за ползване, т. нар. “бели петна”, дължимото рентно плащане да се превежда по сметка за чужди средства на общината, от където правоимащите лица могат да получат плащане. Въпреки изложеното и при тази нормативна уредба се наблюдават различни проблеми. На първо място предвидената в закона процедура на много места в страната не намира практическо приложение – ползвателите продължават да обработват имотите комасирано, но без да подписват споразумения или да се ползват от хипотезата на служебно разпределение на масивите и така не плащат за имоти, които ползват без правно основание. Същевременно дори и да е спазена процедурата, дължимите суми за т. нар. “бели петна” не се превеждат реално от ползвателите, като последните по никакъв начин на практика не се санкционират за това. Работещо решение на поставения в този смисъл проблеми може да е налагане на административна санкция – глоба в значителен размер на лицата, които не са превели дължимите суми в срок. Не на последно място съществено значение има фактът, че определеното по сега действащия нормативен ред “средното годишно рентно плащане за землището”, което следва да постъпи в общинската сметка, е доста по - ниско от пазарните ренти, което от своя страна е стимул за арендаторите да не преговарят със собствениците, а да заплащат по – малката сума. Разрешение на изложеното несъответствие може да се даде, като се предвиди плащането за т. нар. “бели петна” да е поне двукратния размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището или най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината, ако тя е по – висока от средното годишно рентно плащане за землището.

Към настоящия момент в чл.34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е предвидена възможност, съгласно която по искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им. Практическият опит по прилагането на процедурата показа, че същата не е реално работеща. Съдилищата, както и администрацията, нямат единна практика по прилагането на този текст, като считат, че единствено собственици по реституция могат да се възползват от този административен способ за санкциониране на неправомерните ползватели. Факт е обаче, че към настоящия момент голяма част от възстановените земедлеки земи са били обект на последващи разпоредителни сделки и са собственост на новите приобретатели. Друг проблем в тази област се явява значителното забавяне в обмена на информация между институции при установяване на фактите свързани с ползването на имотите. На практика се наблюдават ситуации, при които общинските служби по места не успяват да извлекат и предоставят такава информация. Като се прибави и срокът на евентуални съдебни дела по оспорване заповедта на кмета на общината, се стига до ситуация, при която стопанската година е изтекла, реколтата е прибрана и неправомерният ползвател вече не е във владение на имотите, при което няма основание за реално прилагане на заповедите за изземване на имотите и налагане на санкции. Считам, че за да е реално приложима посочената процедура, следва изрично да се предвиди, че от нея могат да се възползват всички собственици на земеделски земи, без оглед на конкретния титул за собственост, а админстративните действия следва да се осъществяват в кратки срокове и при взаимодействие и синхрон между ангажираните институции.

 
   
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти | за членове